Skip to content

Gallarija

March 5, 2006

Dalghodu qomt bil-buli. Kemm ghax Xitan iddecidiet li ghat-tielet darba f’temp ta’ xahrejn ghandha tibda tghaddi l-iljieli tnewwah f’sahna ta’ Cicciolina qabel ma sparixxiet, u kemm ghax ghandi xi seba’ mitt darsa ta’ l-ghaqal li iddecidew jghaddu jghidu kelma fl-istess hin. Skoprejt pero’ li tahlita felica ta’ borra u xemx brillanti (ghax izzeggeg mhux tisreg) hija formola tajba sabiex terga ggibdek fuq saqajk. Allura forsi wara 500 mg paracetamol (ghlija) u pillola Calmovet (ghal Xitan) it-tnejn flimkien kapaci insibu l-wens inharsu l-barra mit-terrazza lejn dawn l-imgienen t’hawnhekk li johorgu passiggata fl-isnow li jaslilhom sa’ rkoppithom.

Ha noqoghdu ftit gallarija insomma. Sakemm isir il-hin li morru l-cremailleure ta’ Frankie ‘Dario Argento’ li issa inghaqad mal-upstarts kollha u gie joqghod Belair u telaq minn dak il-flat fuq il-gay bar fic-centru. Cremailleure huwa “house warming” – haga li taghmel meta tixtri dar jew tikri post gdid. Tistieden xi nies id-dar ha ssahhanha ftit u twarrab il-kesha tal-iskonoxxut. Iddarriha. Malta m’ghandniex dik it-tradizzjoni, jew tal-anqas ma kellniex tradizzjonalment sakemm ma sirnix xi ftit iktar ewropizzati. Forsi qatt ma kellna bzonnha ghax il-bieb ta’ barra dejjem miftuh jew ic-cavetta fil-bieb. Ghallinqas hekk kien. Ghawdex damet ftit iktar din ta’ kollox miftuh u xejn imsakkar. Niftakar il-Maltin jitnejku biha din il-haga – jitnejku bil-fatt li Ghawdex kienet dar wahda – miftuha ghal kullhadd.

Allura qieghed hawn inharbex kellmtejn u nhares barra mit-tieqa fuq it-terrazza lejn park miksi abjad u sigar iqandlu l-borra li waqghet f’dawn l-ahhar jumejn. Qieghed gallarija. Li toqghod gallarija hija ukoll xi haga Maltija. Il-kostruzzjoni arkitettonika li naqsmu ma’ l-iSqallin, il-Maghrebin u l-iSpanjoli, tisporgi ‘lbarra mid-dar ghal fuq it-triq. Testendi minn gol-privat ghal gol pubbliku minghajr ma vera tithallat. Ghax bejn persjani u purtieri tal-hatab u x’naf jien il-hsieb dejjem kien li min hu gewwa jara barra u min hu barra jibqa’ bix-xewqa.

Li toqghod gallarija saret espressjoni. Tfisser toqghod kwiet, imekken sakemm dak li jkun ghaddej jibqa’ ghaddej minghajr ma tiddeffes. Generalment jippermetti li x’hin jispicca kollox taghzel liema naha jaqbillek. Taf tfisser li tosserva filosofikament imma xi drabi dan ifisser li trid tibqa sieket ghal dejjem ghax malli tiftah halqek tinkixef jekk intix verament filosofu jew gakbin. Tal-gallarija hija haga li tissemma kemm il-darba f’pajjizna. Kwazi insult jekk tirreferi ghal haddiehor imma kwazi mossa intelligenti jekk tkun qed taghmilha int stess. Ma hix l-ewwel espressjoni b’dan il-karattru ambivalenti.

***
Go l-universita’ beda’ r-rebus. Il-gvern irid lil Juanito. It-tlettax-il membru tal-Kunsill li ghadhom kif inhatru ga jafu x’inhu l-ahjar ghall-Universita’ u forsi xi hadd kien ga qalilhom. Id-dekani u akkademici li jifformaw in-nofs l-iehor tal-Kunsill issa jridu jiddeciedu jekk jergghux jivvutaw ghal REM saiex iservi it-tielet term tieghu – u jaghtu sinjal lill-gvern li l-Universita’ ma hix se titmexxha minn imnehirha. F’kaz ta’ rizultat ta’ 13-13 allura jidhlu fiz-zifna tnejn li nahseb li ghal bidu se joqoghdu gallarija… Andre Camilleri (President tal-Kunsill) u l-Isqof Annetto Depasquale.

Interessanti l-bicca. Jien se noqghod gallarija u nara x’inhu gej.
Sahhiet.

Countdown ghal Kuba : 37 jum
Countdown ghat-Tazza tad-Dinja : 96 jum

Advertisements
No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: